Architectuur Focus homepage
Algemeen Databanken Projecten Kalender Links Intranet
Homepage English Contact
RECOLLECTING LANDSCAPES

PROJECT INWIJDINGSRITUELEN

NETWERKEN

PIRANESI-COLLECTIE

LANDSCHAPSDISCOURS EN -ICONOGRAFIE IN BELGIË

PAUL OTLET

LOUIS ROELANDT - LA CONCORDE 
Louis Roelandt - La Concorde  Projecten

 
Louis Roelandt - Verenigingsgebouw La Concorde
 
In het eerste driekwart van de 19e eeuw heeft Gent ingrijpende veranderingen ondergaan. Wil men voor die periode één figuur uitlichten die bepalend is geweest voor de representatieve publieke architectuur, dan komt men onvermijdelijk uit bij Louis Roelandt (1786-1864).
Zijn gebouwen hebben een grandioze gestalte gegeven aan de nieuwe programma's en behoeften, en de imperiale grandeur van zijn architectuur, met (gedeeltelijk) de technische vernieuwing ervan, hebben Gent weten te bevrijden uit zijn provincialistische beslotenheid.
Men kan Roelandt om die reden de belangrijkste bouwmeester van de 19e eeuw in Gent noemen.
 
Door zijn aanstelling als stadsarchitect van Gent in 1818 krijgt Roelandt de ene opdracht na de andere, zowel voor kleine gebouwen als voor grote representatieve monumenten. De gebouwen die hij als stadsarchitect zet, vormen tot op vandaag een sterke getuigenis van zijn belang voor de stad. Zo zette hij onder meer de Gentse Aula in de Volderstraat, het nieuwe Gerechtshof met haar magnifieke 'salle des pas perdus', de Casino langs de Coupure en de Opera.
Naast deze monumenten van Gent realiseerde hij ook tal van kleinere gebouwen, die, hoewel ze iets makkelijker over het hoofd gezien worden, net zo belangrijk waren voor het nieuwe gezicht van Gent.
De waarde van zijn werken werd in de 20e eeuw verschillende keren onderschat, waardoor enkele van zijn gebouwen jammer genoeg verloren gingen.
 
Reeds enkele jaren wordt aan de vakgroep Architectuur en Stedenbouw diepgaand onderzoek gevoerd naar de invloed en het belang van architect Louis Roelandt, zowel voor de stad Gent als voor heel Vlaanderen. Het onderzoek wordt gevoerd met het oog op de productie van een monografische publicatie en een tentoonstelling over het werk van Roelandt in 2009 of 2010.
De drijvende krachten achter dit onderzoek zijn prof. dr. Mil De Kooning en prof. dr. Ronny De Meyer, met ondersteuning van Ruben Verstraeten. Dit onderzoek wordt gevoerd binnen afstudeerscripties en het Bijzonder Vraagstuk "hedendaagse geschiedenis van de architectuur". Zowel de publicaties "Hommage: Aula Academica Gent" en "Hommage: Sint-Annakerk Gent" door G. Bekaert, M. De Kooning en R. De Meyer als de afstudeerscripties "Het oeuvre van Louis Roelandt te Ninove" door Annemie De Meyer en "De Gentse Aula van Louis Roelandt: een visualisatie" door Maarten Vanderlinden zijn enkele belangrijke resultaten van dit onderzoek.
 
In het "Bijzonder Vraagstuk 1: hedendaagse geschiedenis van de architectuur" van 2006-2007, onder leiding van M. De Kooning en R. De Meyer, werd dit jaar getracht één van Roelandt zijn gebouwen, namelijk het verenigingsgebouw 'La Concorde' op de Kouter, te reconstrueren en te visualiseren. Vanaf 1818 tot 1969 deed dit gebouw dienst als verenigingsgebouw voor de orangistenvereniging van Gent: 'La Société de la Concorde'. In 1969 moest het hele complex plaatsmaken voor een 20e-eeuws kantoorgebouw.
De originele plannen, schetsen, foto's, post- en porseleinkaarten van 'La Concorde', die zeer verspreid te vinden zijn in de Universiteitsbibliotheek, het stadsarchief Gent en de collectie Vlees & Beton, werden bijeengezocht en verzameld onder een uitgebreide bibliografie. Aan de hand van dit originele bronnenmateriaal werd de feestzaal van het nagenoeg onbekende verenigingsgebouw 'La Concorde' gevisualiseerd en voorgesteld in het document "Visualisatie: Lodewijk Roelandt en La Concorde", door Pieter Pauwels (1° Master Burgerlijk Ingenieur - Architectuur).
 
Figuur 1: Gevisualiseerde snede feestzaal La Concorde 
 
 
Louis Roelandt - Verenigingsgebouw La Concorde
 
During the first three-quarter of the 19th century, Ghent went through different important changes. And if there would be one person who has been determinative for representative public architecture for that period, it would be Louis Roelandt (1786-1864). His buildings have given a monumental image to the new programs and needs of Ghent. The imperial grandeur of his architecture, including its technical innovation, has liberated Ghent out of its provincialistic enclosure. For this reason, Roelandt can be considered as the most important architect of 19th century in Ghent.
 
By his appointment as urban architect of Ghent in 1818, Roelandt got a whole series of design commissions, concerning both smaller buildings and big representative monuments. The buildings he realised as urban architect are a lively testimony of his importance for the city, until today present in Ghent. For example, he built the Aula, the new Court of Justice (with a magnificent `Salle des Pas Perdus'), the Casino, the Opera and many more. Apart from these monuments of Ghent, he also realised many smaller buildings, which are, however easily overlooked, just as important for the new face of Ghent. The value of his works has been underestimated several times during the 20th century, which is one of the most important reasons why some of his buildings were lost.
 
For a few years now, the Department of Architecture & Urban Planning at the Faculty of Engineering in Ghent did some deep investigational study on the influence and the importance of architect Louis Roelandt, as well for the city of Ghent as for the whole of Flanders. The study is being made in the light of the production of a monographic publication and an exhibition of the work of Roelandt in 2009 or 2010. The driving forces behind this study are prof. dr. Mil De Kooning and prof. dr. Ronny De Meyer, assisted by Ruben Verstraeten. The investigation and researches are being done during different theses and the "Particular Problem: today's history of the architecture". The publications "Hommage: Aula Academica Gent" and "Hommage: Sint-Annakerk Gent" by G. Bekaert, M. De Kooning and R. De Meyer or the theses "the oeuvre of Louis Roelandt in Ninove" by Annemie De Meyer and "The Aula of Ghent by Louis Roelandt: a visualisation" by Maarten Vanderlinden are some important results of the study.
 
In the "Particular Problem 1: today's history of the architecture" of 2006-2007, under charge of M. De Kooning and R. De Meyer, this year there's been tried to reconstruct and visualise one of the destructed buildings of Roelandt, namely the convention building of La Concorde. From 1818 to 1969 the building served as convention building for the orangist movement of Ghent: 'La Société de la Concorde'. The whole complex had to make place in 1969 for a 20th century office building and was destroyed. The original plans, sketches, pictures, postcards and 'porcelain cards' of 'La Concorde', which are to be found in the Central Library, the city's archive and the collection 'Vlees & Beton', are collected together under an extensive bibliography. With this original sources the dining and gala room of the rather unknown convention building of La Concorde has been visualised and is presented in the document "Visualisation: Lodewijk Roelandt and La Concorde", by Pieter Pauwels (1° Master Civil Engineering - Architecture).  
 
Figuur 2: Porseleinkaart feestzaal la Concorde
Figuur 3: Voorgevel verenigingsgebouw La Concorde